Ochrona danych osobowych - Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie


Klauzula Informacyjna dla klientów Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie.

 Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej Rozporządzeniem) informujemy:

 Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy w Szczytnie przy ul. Wincentego Pola 4, 12-100 Szczytnie, reprezentowany przez Dyrektora Urzędu.

 1. Z administratorem danych można kontaktować się poprzez adres e-mailowy: olsz@praca.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można kontaktować się z poprzez e-mail: iodo@pup.szczytno.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania Pana/Pani osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych osobowych.

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia) oraz wykonywaniem przez administratora zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia), zwłaszcza w celu świadczenia usług z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.).

 4. Odbiorcami danych będą podmioty realizujące zadania wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 ze zm.) oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny, w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań.

 5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały zebrane a następnie do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r. poz. 217) i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w PUP w Szczytnie oraz przepisów unijnych.

 6. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania i ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia danych osobowych po upływie okresu przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa.

 7. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Pan/Pani uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do skorzystania z usług z zakresu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczonych przez tut. urząd pracy.

 9. Pana/Pani dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO na potrzeby statystyczne oraz na potrzeby realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę